Roep om regie op communicatie binnen het sociaal domein

Binnen het sociaal domein van Dalfsen is iedereen van goede wil. Er is geen ruzieachtige sfeer en ook politiek zijn er geen enorme tegenstellingen. Veel klachten en kritiek op de uitvoering van de hulpverlening krijgen we ook niet te horen. Dus we mogen best tevreden zijn en ook wel trots op onze Dalfser manier van samen wonen en leven.

Het sociaal domein is erg breed. We gebruiken deze term voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. Hierin zijn heel wat spelers actief, ook in Dalfsen; denk aan huisartsen, fysiotherapeuten, brandweer, leerwerkcentrum, zorgboerderijen, vluchtelingenwerk, jongerenwerk, SAAM, basisonderwijs. Maar ook in georganiseerd vrijwilligerswerk in verenigingsverband en in kerken. En laten we onze mantelzorgers niet vergeten, deze groep wordt steeds groter en belangrijker.

De participatieraad voert veel gesprekken bij allerlei groepen en instanties. En dan horen we bijna overal de roep om betere communicatie, zowel onderling tussen de hulpverleners als richting de burgers. We denken dat daar nog flink wat winst is te behalen. En daarin zien we een grote rol weggelegd voor de gemeente. Het gemeentehuis zou veel meer de regie moeten hebben op deze communicatie. Leg verbinding tussen de verschillende vormen van hulpverlening, laat men aan elkaar vertellen wat en hoe men doet. Er kan nog zoveel van elkaar geleerd worden zonder in de concurrentie te gaan. Daarom moet het gemeentehuis die regiefunctie ook nemen. Er is zoveel talent in Dalfsen, zet die sterke talenten op een efficiënte en effectieve manier in. Daar zijn de burgers bij gebaat.

Er is in mei de AVG-wetgeving rondom persoonsgegevens en privacy van kracht geworden. Je mag niet zomaar een naam doorgeven van iemand waarvan jij denkt dat hij/zij hulp nodig heeft. Natuurlijk niet, helemaal mee eens, maar we zien wel dat er daardoor mensen tussen wal en schip raken. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van deze wetgeving. We roepen alle betrokkenen op niet al te sterk de letter van de wet te hanteren, maar meer naar de geest van deze wetgeving te handelen.

Namens de Participatieraad Dalfsen,

Bernhard Jonker