Afscheid 10 december 2018

Participatieraad Dalfsen: afscheid van vier leden en medewerkers Zorgbelang

 

Maandag 10 december 2018 nam de Participatieraad van Dalfsen afscheid van vier leden en de beide medewerkers van Zorgbelang Overijssel. Zij waren allen vanaf 2015 betrokken bij de Participatieraad.

 

De medewerkers van Zorgbelang, Anne Wil Lensen en Gerry Vrielink, hebben de Participatieraad geweldig ondersteund met hun kennis van het Sociale Domein en ons ‘opgevoed’ te leren adviseren vanuit het perspectief van de inwoners. ‘We praten mét de inwoners en niet over ze!’ was altijd het credo van Anne Wil en Gerry. Vele cursussen, vele vergaderingen en talloze kleine bijeenkomsten hebben ze ons begeleid om een echte Participatieraad te worden die de gemeente goed en scherp kan adviseren. En het gevoel dat de leden van de raad en Zorgbelang het samen deden, bleek wel uit de mooie toespraakjes.

 

Ook namen we afscheid van vier leden van het eerste uur: Diny Laarman, Boudien Rijpkema, Henk den Hollander en Rianne Zwep. Zij hebben zich geweldig ingezet voor o.a. mantelzorgers, vrijwilligers en welzijnsbeleid, (kwetsbare) ouderen, maar ook de jeugd en jeugdzorg had grote aandacht evenals de thema’s armoede en schuldhulpverlening en de groep nieuwkomers (statushouders). Op alle onderwerpen hebben zij bijgedragen om te komen tot goede adviezen aan de gemeente. Vele werkbezoeken, bezoekjes bij mensen thuis en overleg met de gemeente maakte deel uit van hun (vrijwilligers)werk. De Participatieraad dankt hen zeer voor hun betrokkenheid en enthousiasme.

 

Gelukkig heeft de Participatieraad ‘alle vacatures’ weer kunnen invullen en daar prijzen we ons gelukkig mee. In het begin van 2019 start de Participatieraad met twee bijzondere thema-vergaderingen, namelijk de VN resolutie over Inclusie en Preventie staan dan op de agenda.

 

 

Xanter Wilhelm,

Voorzitter Participatieraad Dalfsen

In gesprek met deelnemers van Zorgboerderij Landjuweel de Hoeven

Op 9 mei gingen enkele leden van de Participatieraad in gesprek met deelnemers van Landjuweel ‘De Hoeven’.  Hier kunnen volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum terecht voor arbeidsmatige dagbesteding.

Sommige deelnemers geven aan de dieren te verzorgen, anderen werken in de groentetuin, helpen op de boerderij, doen onderhoud en opruimwerkzaamheden of helpen in de winkel of in de kantine.

De deelnemers zijn erg enthousiast over het werken bij ‘De Hoeven’. Er is goede begeleiding en het werk is leuk. Ook wordt er vaak pauze gehouden. We gaan ’s ochtends eerst aan het werk. Om 10 uur houden we pauze en dan gaan we om 10.30 weer aan het werk. Ook ’s middags is er pauze en eten we ons brood samen op. Het is heel gezellig en je leert veel op ‘De Hoeven’.

Wat ik niet leuk vind is verandering. Misschien gaan ze weer dingen veranderen met de financiën. Ik wordt daar erg onrustig van. Ik wil graag gewoon dat het blijft zoals het nu is.

Een andere deelnemer geeft aan dat hij het niet leuk vindt dat het zo moeilijk is om passende woonruimte te vinden. ‘Ik zoek al zeven jaar naar een goede plek om te wonen maar er is niets voor mij. Dat vind ik erg jammer.’

Ook spreken we met Zorgboerin Annemie, zij geeft eveneens aan bezorgt te zijn over de veranderingen in de financiering. Volgend jaar komen er door een nieuw meetpatroon misschien veranderingen. Voor de huidige deelnemers kan het bijvoorbeeld betekenen dat zij twee dagen mogen komen in plaats van vier dagen. Wij als medewerkers proberen deelnemers daar niet mee te belasten. Het is erg moeilijk te begrijpen voor deelnemers en ze raken snel uit balans. Dat is niet wat we willen. Het gaat nu goed met onze deelnemers. Ze hebben het naar hun zin en leren op hun eigen niveau nieuwe vaardigheden aan. Het is geweldig om daaraan te mogen bijdragen.

 

Inspiratie bijeenkomst lemelerveld

Inspiratiebijeenkomst in Lemelerveld

De Participatieraad Dalfsen heeft een aantal Lemelervelders uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst in Lemelerveld over zorg, welzijn, ondersteuning (Wmo), werk, inkomen en jeugd. De bijeenkomst heeft een dubbele werking: Inwoners van Lemelerveld kunnen belangrijke aandachtspunten meegeven aan de Participatieraad en de Participatieraad hoort wat er speelt. Hierdoor kan de Participatieraad een goed advies geven aan de gemeente Dalfsen.

Wat doet de Participatieraad?

De Participatieraad Dalfsen is het onafhankelijk adviesorgaan dat is ingesteld door de gemeente Dalfsen. De Participatieraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die te maken hebben met de uitvoering en effecten van de Wmo (zorg, welzijn en ondersteuning), Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdwet.

Bijeenkomst Lemelerveld

Tijdens de bijeenkomst waren negen Lemelervelders aanwezig: Mantelzorgers, vrijwilligers van verenigingen en mensen die zelf direct te maken hebben met o.a. WMO ondersteuning in de gemeente Dalfsen. De bijeenkomst was georganiseerd onder leiding van drie Lemelervelders uit de participatieraad.

Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen aan de orde:

Contact met gemeente over o.a. aanpassing in huis, vergoedingen voor ondersteuning bij zorg, jeugdige mantelzorgers, niet-uitkerings-gerechtigden in de gemeente, Lemelerveld/Dalfsen werkt, burn out bij jongeren, vrijwilligerswerk etc.

Conclusie van de avond

Mensen voelen zich thuis in Lemelerveld. Kun je je openstellen, dan is ‘Noaberschap’ heel dichtbij.
Er zijn de nodige verenigen en clubs op allerlei vlakken actief. We hebben helaas niet altijd in beeld wie wat doet/kan doen.

In Lemelerveld zijn ook onzichtbare problematieken (onder jongeren en ouderen), die helaas niet allemaal opgelost kunnen worden. Maar de weg naar oplossingen kan makkelijker gemaakt worden door bijv. bekendheid van problematieken, bekendheid van de mogelijkheden die er zijn om ondersteuning te krijgen.

Advies vanuit bijeenkomst 

De ondersteuning aan bewoners van de gemeente moet wel zichtbaar en dichtbij zijn.
Hierbij is het voor medewerkers van de gemeente en inwoners van belang om met elkaar het gesprek aan te gaan, in gesprek te blijven en voor al de inwoners laten merken dat ze er allemaal toe doen.

Probeer maatwerk te leveren. Dit kan door bijv. bij bepaalde ondersteuningen een basisbudget te bieden. De inwoner kan dan wel zelf keuzes maken. Durf buiten bestaande kaders te denken.

Communiceer niet altijd via papierwerk, maar ook ‘live’ in de kern.
Mensen die bekend zijn in de kern, kunnen soms sneller de juiste deuren openen.

Preventie is een aandachtspunt. Klop niet aan als er al een probleem is, maar durf aan het begin van het probleem al aan de bel te trekken.

De aanwezigen vonden het een zinvolle avond. De leden van de participatieraad zullen de informatie uit deze avond meenemen in (on)gevraagde adviezen richting de gemeente.

Verder wordt er geopperd om over enige tijd nog een bijeenkomst te houden.

 

Voor meer informatie

www.participatieraaddalfsen.nl

www.facebook.com/participatieraaddalfsen

Ook kunt u hier de data van de vergaderingen of adressen en handige links vinden.

Heeft u vragen of zelf aandachtspunten voor de raad: Neem contact met ons op.

(info@participatieraaddalfsen.nl)

 

Ook bent u van harte welkom op de vergaderingen van de Participatieraad.

 

Henk Hollander, Dinie Laarman, Félice Heerink

Participatieraad Dalfsen

 

Armoede in Dalfsen

 

Op 9 april 2018 vergaderde de Participatieraad bij ‘Het Kruispunt’ in Dalfsen en mochten we een kijkje nemen bij de vrijwilligers van Deelpakket. Maandelijks zijn vrijwilligers bezig om ongeveer 100 pakketten met etenswaar klaar te maken voor inwoners van Dalfsen en Hoonhorst die net boven het minimum leven. ‘Deze mensen hebben nét teveel geld om voor de voedselbank in aanmerking te komen maar kunnen een pakket goed gebruiken’, zo geeft één van de vrijwilligers aan. Het aantal blijft steeds stijgen ondanks dat Nederland uit de crisis komt. ‘We zijn gestart met zo’n 40 pakketten en nu delen we er al ongeveer 100 uit’.

 

Helaas weten veel mensen niet welke regelingen/voorzieningen er allemaal zijn. Ook de vrijwilligers zien soms door de bomen het bos niet meer. We zijn veel tijd kwijt aan het zoeken naar mogelijkheden. De gemeente Dalfsen doet erg haar best om mensen in armoede te helpen maar er het kan nóg beter. Een onafhankelijk meldpunt waar je ook terecht kunt met je vragen zou wellicht uitkomst bieden zo geven de vrijwilligers aan.

 

Daarnaast sprak de Participatieraad met een vrijwilliger van de diaconie. Vanuit de diaconie wil men graag een bijdrage leveren aan statushouders in de gemeente Dalfsen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Ze zijn daarom gestart met ‘koffie en taal’ een inloopmoment waarbij vrijwilligers aan statushouders Nederlands leren. Men kan elkaar ontmoeten en de taal verbeteren. Wanneer men de Nederlandse taal beter spreekt, heeft men meer kans op de arbeidsmarkt en is het dus eigenlijk een vorm van armoede bestrijding. Misschien wordt het stukje door mijn aanpassingen te warrig? De woorden taal en Nederlands komen nu erg vaak voor.

 

Tevens geven ze gratis huiswerkbegeleiding aan gezinnen met kinderen die gebruik maken van ‘Deelpakket’. Tot slot werd het voorbeeld van de ‘adoptie opa en oma’ genoemd. Oudere mensen konden in de vakantie ‘opa en oma’ zijn voor kinderen van statushouders. Deze kinderen gaan niet op vakantie en hun biologische opa en oma wonen ver weg. De ‘adoptie opa of oma’ ging elke week iets leuks doen met het kind. Dit heeft heel positief uitgepakt en werkt tevens aan een positieve beeldvorming rond statushouders. Deze alinea staat in verleden tijd maar wordt ook dit jaar voortgezet dacht ik.

 

De Participatieraad bespreekt binnenkort op welke wijze zij aan de slag gaan met de tips en adviezen die gegeven zijn. De gemeente Dalfsen doet veel maar er is ook het één en ander te verbeteren en daar draagt de Participatieraad graag een steentje aan bij.

 

 

 

 

 

Sociale vraagstukken in de gemeente Dalfsen: Politieke partijen en de Participatieraad bundelen hun krachten

Gaat het goed met de jeugd in Dalfsen? Doen we voldoende voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? En waar lopen inwoners tegenaan als het gaat om het thema wonen en zorg?

Op 7 maart 2018 werden deze vragen tijdens een gezamenlijke avond van de Participatieraad met de woordvoerders Sociaal Domein van D’66, PvdA, CDA, GB en CU besproken.

 

Afstand arbeidsmarkt

Er zijn in Dalfsen veel werkgevers die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Dat vinden de Participatieraad en de politieke partijen een goede ontwikkeling. Helaas blijkt het in de praktijk soms lastig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit heeft diverse redenen waaronder regelgeving en privacy. De Participatieraad en de politieke partijen willen samen optrekken om verandering tot stand te brengen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten sneller aan een baan worden geholpen. De gemeente mag daarbij best meer lef tonen en buiten gebaande paden treden.

 

Jeugd

Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in de gemeente Dalfsen goed. Toch zijn er ook zo’n 400 jonge inwoners die gebruik maken van jeugdhulp. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de jeugdhulp. In eerste instantie heeft de gemeente ingezet op continuïteit van zorg zodat kinderen en jongeren de hulp konden krijgen die nodig was. Een goede zaak, aldus de politieke partijen en de Participatieraad. Nu mag wat hen betreft meer de stap worden gemaakt naar preventie en vroeg signalering, zodat kinderen eerder worden geholpen en zware hulp kan worden voorkomen. Want ouders en kinderen zijn er bij gebaat dat er op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. We constateerden deze avond dat het thema jeugd divers en complex is. Het is een heel breed thema en betreft alle jonge inwoners van de gemeente. Er zijn verschillende uitdagingen en er is veel maatwerk nodig.

 

Wonen en zorg

Ook de opgave op het gebied van wonen en zorg in het domein wonen stonden centraal deze avond. Het gaat om diverse doelgroepen waaronder ouderen, mensen met een psychische beperking (Beschermd Wonen) en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het aanbod is vaak versnipperd. Sommige zaken worden geregeld vanuit de WMO en andere vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Dit maakt het voor inwoners lastig om de juiste weg te vinden. Het is belangrijk dat er duidelijke, begrijpelijke informatie wordt gegeven en dat mensen weten waar ze terecht kunnen. Ondersteuning die wetten overstijgt (integrale ondersteuning) is daarbij belangrijk.

 

Positief kritisch

Zowel de politieke partijen als de Participatieraad willen positief kritisch blijven om de zaken in het sociaal domein (nog) beter te maken voor de inwoners van de gemeente Dalfsen. Samenwerking en krachten bundelen is daarbij erg belangrijk. Deze bijeenkomst zal daarom zeker een vervolg krijgen.

 

Eenvoudige uitleg over diverse wetten in het Nederlandse Zorgstelsel

Voor veel mensen is het niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden zij wegwijs gemaakt.

A.s. maandag vergaderen we bij de Baron van Dedemschool

A.s. maandag vergaderen we bij de Baron van Dedemschool , Emmerweg 10 7722 LH Dalfsen.

 

We gaan onder andere in gesprek over het onderwijs. Benieuwd naar onze agenda? Je kunt de  Agenda hier downloaden.

Jaarverslag 2017

De Participatieraad heeft haar jaarverslag op 1 A4 beschreven. Benieuwd naar wat wij zoal gedaan hebben? Bekijk dan snel deze korte versie. Jaarverslag 2017

 

Benieuwd naar een langere versie? Klik op de link. Jaarverslag 2017 en werkplan 2018 Participatieraad Dalfsen

Inge Batterink neemt afscheid van de Participatieraad Dalfsen

Maandagavond 22 januari 2018 heeft de Participatieraad Dalfsen de Participatieraad) sprak haar in lovende woorden toe.

Inge was al lid van de WMO-raad die in 2015 is opgegaan in de Participatieraad en daarmee heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit en opstart van de Participatieraad.

Inge heeft veel kennis van het Sociaal Domein en vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij het beleid. Inwoners worden steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen welzijn. Inge zette zich binnen de Participatieraad graag in voor inwoners die extra zorg en ondersteuning nodig hebben.
De participatieraad signaleert ontwikkelingen, knelpunten en kansen die er zijn om het sociaal beleid van de gemeente Dalfsen te verbeteren en geeft het College van B&W daarover gevraagd en ongevraagd advies. Inge heeft zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme en betrokkenheid ingezet voor deze taak. Met veel dank heeft de Participatieraad afscheid van haar genomen.

Wethouder Uitslag blij met VluchtelingenWerkAward

De gemeente Dalfsen heeft de VluchtelingenWerkAward in de wacht gesleept.

De gemeente heeft de prijs gekregen vanwege haar vernieuwende aanpak op het gebied van integratie van vluchtelingen. De jury vindt het bijzonder dat Dalfsen vluchtelingen en haar inwoners betrekt bij het vaststellen en uitvoeren van het beleid. Met name het feit dat vluchtelingen ‘aan de voorkant’ worden betrokken, onderscheidt Dalfsen van andere gemeenten.

Om de integratie zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen werkt de gemeente Dalfsen samen met verschillende partijen. Het werkplan ’Thuis in Dalfsen’ is volgens de jury een mooi voorbeeld van hoe het bundelen van krachten bijdraagt aan een snelle integratie met actieve participatie van vluchtelingen waarbij de lijnen kort blijven.

“Er is een duidelijke lange termijn visie, maar tegelijkertijd wordt vrijwel elk probleem, hoe klein ook, aangepakt. De gemeente, haar inwoners en de betrokken organisaties zetten zich niet alleen uitzonderlijk in voor het creëren van draagvlak binnen hun gemeente, maar hebben ook oog voor de mening en visie van de vluchteling. Daarmee is het een groot voorbeeld voor andere gemeenten in Nederland”, aldus Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland, namens de jury.

Met de awards vraagt VluchtelingenWerk aandacht voor krachtige voorbeelden die bijdragen aan een succesvolle deelname van vluchtelingen aan onze samenleving.