De empathische kant voorop

Zet kwetsbare mensen niet apart, maar gebruik de zorgtransitie om de hele community om hen heen te versterken. Dat bepleit Erik Dannenberg, voorzitter van de selectiecommissie voor de Praktijk­Voorbeelden­Parade en voorvechter van de inclusie-maatschappij. Een vraaggesprek.

Erik Dannenberg

Met de deur in huis – wat is uw eigen favoriete transitie-voorbeeld?

“Ik vind Waddinxveen ijzersterk, vanwege hun totale ontschotting van budgetten tot één totaalbudget. Niet meer ‘dit potje is voor WMO en dat voor jeugd’, maar met burgers in gesprek gaan, met vervolgens één plan, één beschikking, één kassa. Dat gaat dus veel verder dan alleen één loket aan de voorkant, hun complete bedrijfsvoering is erop ingericht. Dat is denk ik echt waarop burgers zitten te wachten. Het is de grootste vernieuwing die ik heb gezien. Interessant is: je ziet zulke voorbeelden vaker bij kleine gemeenten.”

Hoe verklaart u dat?

“Schaalverschil. De grote lossen dezelfde vragen anders op. Den Haag heeft bijvoorbeeld nog steeds een aparte Dienst Werk en Inkomen, maar met een geweldige aanpak van jongeren met schulden die ze weer naar school en aan het werk krijgen. Zij handelen dus op specifieke thema’s, maar wel goed. Een andere verschijningsvorm van vernieuwing, die ook werkt.
Andere gemeenten hanteren de ‘erop af’ aanpak, gericht op burgers waar ze nooit wat van horen. Er is kortom niet 1 model dat als enige ‘deugt’. Daarom is het zo goed om als gemeenten met elkaar in gesprek te gaan.”

U stelde net: de burger zat op de transitie te wachten. Waaruit bleek dat?

“Uit boosheid in de samenleving, bijvoorbeeld bij mensen met een chronische aandoening. Die elke keer opnieuw hun verhaal moeten doen, ziekte aantonen, zichzelf verantwoorden. Het ging steeds over beperkingen, over wat ze niet konden. Ze werden tegemoet getreden in bewoordingen als ziektebeeld, stoornis, gebrek. Terwijl ze gewoon maatschappelijk mee willen doen, als volwaardig burger.”

Elders zei u al eens: vraag niet wat een burger mankeert, maar wat onze samenleving mankeert dat niet iedereen kan meedoen. Wat is volgens u het antwoord?

“We misten de community-benadering, zagen kwetsbare individuen met een aanvraag in het zorgverzekeringsstelsel in plaats van een heel ecosysteem om hen heen dat je wilt versterken.
Ik heb dat in Canada gezien en was er ondersteboven van. Daar is nauwelijks speciaal onderwijs. Toronto heeft zes miljoen inwoners en maar 100 kinderen in aparte scholen. In Nederland zijn dat er 125.000. Ook ernstig gehandicapte kinderen zitten in Canada in kleine klassen in normale scholen. Ze lossen dat op met extra deskundigheid binnen de school en steun van het netwerk van andere ouders en kinderen eromheen.
Wij moeten ook weer normaliseren. Terug naar de wijk, de school, het gezondheidscentrum, het bedrijf. Het mooiste zou zijn als er voor mensen met complexe aanvragen in eerste instantie geen formulier is, maar een echt gesprek. De empathische kant voorop.”

Waarom gaat dat laatste nog vaak mis?

“Ik zie veel projecten na een goed begin terugvallen op oorspronkelijke afdelingen en geldkokers. De ‘blauwe mensen’ gaan dan toch weer op beheersing sturen, wat minder voorzieningen hier, de drempel iets hoger daar. Bij schuldhulpverlening: “Uw problemen zijn nog te licht, komt u later maar terug”. Of de ene afdeling legt een strafkorting op bij een gezin waar het fout gaat, terwijl de andere bezig is een uithuisplaatsing te voorkomen. Ze kijken dus nog niet altijd vanuit het totaalplaatje.

Soms is het ook het Rijk. Dat heeft deze grote omwenteling weliswaar mogelijk gemaakt en er veel geld voor beschikbaar gesteld. Toch gaat het soms weer vanuit een specifiek beleidsterrein gemeenten om verantwoording vragen. Dat kan remmend werken.

Gelukkig zie ik op decentraal niveau veel dapperheid, bijvoorbeeld een wethouder en een hoofd sociaal domein die pal staan voor een schitterend plan dat de participatiewet op een of twee puntjes overtreedt. Dat maatwerk durft te leveren. Niet vraagt: past het binnen de kaders van alle regels, maar: helpt het deze inwoners?”

Hoe krijg je gemeente-professionals die dat nog moeilijk vinden ook zover?

“We hopen met de early adopters een ‘nieuw normaal’ te creëren. Dat je bij gemeenten waar het nog niet goed gaat bijvoorbeeld raadsvragen krijgt: waarom kan het bij de buurgemeente wel en zijn hun burgers er tevreden over? Bij aangaan van grote veranderingen helpt het naar je buren te kijken, samen de stap naar voren te zetten en te leren van elkaar. Niet alleen door eigen successen te delen, maar juist ook problemen, mislukkingen en haperingen.”

Lukt dat? Mensen delen makkelijker successen dan tegenslagen.

“Toch is dat laatste nog waardevoller. Een voorbeeld. Toen het stadskantoor Zwolle verbouwd zou worden naar een flex-concept, hebben we andere gemeenten bezocht om te horen hoe dat daar was gegaan. Enschede had zo’n eerlijk verhaal: mensen zijn boos en verdrietig, dit en dat is allemaal niet goed gegaan… Gelukkig kwam het uiteindelijk goed, maar ik weet nog hoe ongelooflijk gaaf en collegiaal wij het vonden dat ze dit durfden te delen. Dan stijg je boven jezelf uit en kijk je naar het belang van alle gemeenten.”

In gesprek met deelnemers van Zorgboerderij Landjuweel de Hoeven

Op 9 mei gingen enkele leden van de Participatieraad in gesprek met deelnemers van Landjuweel ‘De Hoeven’.  Hier kunnen volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum terecht voor arbeidsmatige dagbesteding.

Sommige deelnemers geven aan de dieren te verzorgen, anderen werken in de groentetuin, helpen op de boerderij, doen onderhoud en opruimwerkzaamheden of helpen in de winkel of in de kantine.

De deelnemers zijn erg enthousiast over het werken bij ‘De Hoeven’. Er is goede begeleiding en het werk is leuk. Ook wordt er vaak pauze gehouden. We gaan ’s ochtends eerst aan het werk. Om 10 uur houden we pauze en dan gaan we om 10.30 weer aan het werk. Ook ’s middags is er pauze en eten we ons brood samen op. Het is heel gezellig en je leert veel op ‘De Hoeven’.

Wat ik niet leuk vind is verandering. Misschien gaan ze weer dingen veranderen met de financiën. Ik wordt daar erg onrustig van. Ik wil graag gewoon dat het blijft zoals het nu is.

Een andere deelnemer geeft aan dat hij het niet leuk vindt dat het zo moeilijk is om passende woonruimte te vinden. ‘Ik zoek al zeven jaar naar een goede plek om te wonen maar er is niets voor mij. Dat vind ik erg jammer.’

Ook spreken we met Zorgboerin Annemie, zij geeft eveneens aan bezorgt te zijn over de veranderingen in de financiering. Volgend jaar komen er door een nieuw meetpatroon misschien veranderingen. Voor de huidige deelnemers kan het bijvoorbeeld betekenen dat zij twee dagen mogen komen in plaats van vier dagen. Wij als medewerkers proberen deelnemers daar niet mee te belasten. Het is erg moeilijk te begrijpen voor deelnemers en ze raken snel uit balans. Dat is niet wat we willen. Het gaat nu goed met onze deelnemers. Ze hebben het naar hun zin en leren op hun eigen niveau nieuwe vaardigheden aan. Het is geweldig om daaraan te mogen bijdragen.

 

Inspiratie bijeenkomst lemelerveld

Inspiratiebijeenkomst in Lemelerveld

De Participatieraad Dalfsen heeft een aantal Lemelervelders uitgenodigd voor een inspiratiebijeenkomst in Lemelerveld over zorg, welzijn, ondersteuning (Wmo), werk, inkomen en jeugd. De bijeenkomst heeft een dubbele werking: Inwoners van Lemelerveld kunnen belangrijke aandachtspunten meegeven aan de Participatieraad en de Participatieraad hoort wat er speelt. Hierdoor kan de Participatieraad een goed advies geven aan de gemeente Dalfsen.

Wat doet de Participatieraad?

De Participatieraad Dalfsen is het onafhankelijk adviesorgaan dat is ingesteld door de gemeente Dalfsen. De Participatieraad geeft de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die te maken hebben met de uitvoering en effecten van de Wmo (zorg, welzijn en ondersteuning), Participatiewet (werk en inkomen) en de Jeugdwet.

Bijeenkomst Lemelerveld

Tijdens de bijeenkomst waren negen Lemelervelders aanwezig: Mantelzorgers, vrijwilligers van verenigingen en mensen die zelf direct te maken hebben met o.a. WMO ondersteuning in de gemeente Dalfsen. De bijeenkomst was georganiseerd onder leiding van drie Lemelervelders uit de participatieraad.

Tijdens de bijeenkomst kwamen diverse onderwerpen aan de orde:

Contact met gemeente over o.a. aanpassing in huis, vergoedingen voor ondersteuning bij zorg, jeugdige mantelzorgers, niet-uitkerings-gerechtigden in de gemeente, Lemelerveld/Dalfsen werkt, burn out bij jongeren, vrijwilligerswerk etc.

Conclusie van de avond

Mensen voelen zich thuis in Lemelerveld. Kun je je openstellen, dan is ‘Noaberschap’ heel dichtbij.
Er zijn de nodige verenigen en clubs op allerlei vlakken actief. We hebben helaas niet altijd in beeld wie wat doet/kan doen.

In Lemelerveld zijn ook onzichtbare problematieken (onder jongeren en ouderen), die helaas niet allemaal opgelost kunnen worden. Maar de weg naar oplossingen kan makkelijker gemaakt worden door bijv. bekendheid van problematieken, bekendheid van de mogelijkheden die er zijn om ondersteuning te krijgen.

Advies vanuit bijeenkomst 

De ondersteuning aan bewoners van de gemeente moet wel zichtbaar en dichtbij zijn.
Hierbij is het voor medewerkers van de gemeente en inwoners van belang om met elkaar het gesprek aan te gaan, in gesprek te blijven en voor al de inwoners laten merken dat ze er allemaal toe doen.

Probeer maatwerk te leveren. Dit kan door bijv. bij bepaalde ondersteuningen een basisbudget te bieden. De inwoner kan dan wel zelf keuzes maken. Durf buiten bestaande kaders te denken.

Communiceer niet altijd via papierwerk, maar ook ‘live’ in de kern.
Mensen die bekend zijn in de kern, kunnen soms sneller de juiste deuren openen.

Preventie is een aandachtspunt. Klop niet aan als er al een probleem is, maar durf aan het begin van het probleem al aan de bel te trekken.

De aanwezigen vonden het een zinvolle avond. De leden van de participatieraad zullen de informatie uit deze avond meenemen in (on)gevraagde adviezen richting de gemeente.

Verder wordt er geopperd om over enige tijd nog een bijeenkomst te houden.

 

Voor meer informatie

www.participatieraaddalfsen.nl

www.facebook.com/participatieraaddalfsen

Ook kunt u hier de data van de vergaderingen of adressen en handige links vinden.

Heeft u vragen of zelf aandachtspunten voor de raad: Neem contact met ons op.

(info@participatieraaddalfsen.nl)

 

Ook bent u van harte welkom op de vergaderingen van de Participatieraad.

 

Henk Hollander, Dinie Laarman, Félice Heerink

Participatieraad Dalfsen

 

Participatieraad Dalfsen zoekt enthousiaste leden!

Participatieraad Dalfsen bestaat uit 15 betrokken inwoners, die zich inzetten om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente aansluit bij wat mensen nodig hebben op het gebied van welzijn, zorg, jeugdhulp, werk, inkomen, wonen, participatie en leefbaarheid. Ze geeft daarover advies aan het College van burgemeester en wethouders. De Participatieraad bestaat sinds 2015.

De Participatieraad denkt mee over zaken die anders kunnen, en gaat in gesprek met inwoners over de gevolgen van het gemeentelijk beleid in hun dagelijks leven. Zo willen we meewerken aan een samenleving waarin iedereen gehoord wordt en iedereen er toe doet.

 

Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van enkele leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden: enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een netwerk in de Dalfser samenleving en een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken.

 

Wie zoeken wij?

  • U bent een betrokken inwoner van Dalfsen.
  • U denkt vanuit cliënt- en inwonersperspectief met als insteek hoe gemeentelijk beleid uitpakt voor de inwoners van Dalfsen.
  • U heeft affiniteit met één of meer van de hierboven genoemde aandachtsgebieden.
  • U kunt goed luisteren, constructief meedenken en u respecteert de inbreng van anderen.
  • U kunt vanuit een helicopterview gemeentelijk beleid van commentaar voorzien.
  • U heeft geen werkrelatie of belangen die strijdig zijn met de Participatieraad.

 

Wat bieden wij?

U gaat deel uitmaken van een groep van vijftien betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor de inwoners van Dalfsen.

  • U ontvangt professionele ondersteuning zodat de Participatieraad zijn werk goed kan doen;
  • U kunt gebruik maken van deskundigheidsbevordering;
  • U ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 210,- per kwartaal.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Xanter Wilhelm, voorzitter Participatieraad. Telefoonnummer (06-51 52 31 95)  of via e-mail xanter@rohda.nu of met het secretariaat van de Participatieraad via Anne Wil Lensen op telefoonnummer 074 – 250 01 55 of via de mail: info@participatieraaddalfsen.nl.

 

Reactie

Heeft u belangstelling om deel uit te gaan maken van de Participatieraad? Stuur dan voor 1 juli 2018 uw motivatie en CV naar info@participatieraaddalfsen.nl. In uw brief lezen we graag waarom u deel wilt uitmaken van de Participatieraad.Nieuwe vacaturetekst PRD (2)

Armoede in Dalfsen

 

Op 9 april 2018 vergaderde de Participatieraad bij ‘Het Kruispunt’ in Dalfsen en mochten we een kijkje nemen bij de vrijwilligers van Deelpakket. Maandelijks zijn vrijwilligers bezig om ongeveer 100 pakketten met etenswaar klaar te maken voor inwoners van Dalfsen en Hoonhorst die net boven het minimum leven. ‘Deze mensen hebben nét teveel geld om voor de voedselbank in aanmerking te komen maar kunnen een pakket goed gebruiken’, zo geeft één van de vrijwilligers aan. Het aantal blijft steeds stijgen ondanks dat Nederland uit de crisis komt. ‘We zijn gestart met zo’n 40 pakketten en nu delen we er al ongeveer 100 uit’.

 

Helaas weten veel mensen niet welke regelingen/voorzieningen er allemaal zijn. Ook de vrijwilligers zien soms door de bomen het bos niet meer. We zijn veel tijd kwijt aan het zoeken naar mogelijkheden. De gemeente Dalfsen doet erg haar best om mensen in armoede te helpen maar er het kan nóg beter. Een onafhankelijk meldpunt waar je ook terecht kunt met je vragen zou wellicht uitkomst bieden zo geven de vrijwilligers aan.

 

Daarnaast sprak de Participatieraad met een vrijwilliger van de diaconie. Vanuit de diaconie wil men graag een bijdrage leveren aan statushouders in de gemeente Dalfsen die moeite hebben met de Nederlandse taal. Ze zijn daarom gestart met ‘koffie en taal’ een inloopmoment waarbij vrijwilligers aan statushouders Nederlands leren. Men kan elkaar ontmoeten en de taal verbeteren. Wanneer men de Nederlandse taal beter spreekt, heeft men meer kans op de arbeidsmarkt en is het dus eigenlijk een vorm van armoede bestrijding. Misschien wordt het stukje door mijn aanpassingen te warrig? De woorden taal en Nederlands komen nu erg vaak voor.

 

Tevens geven ze gratis huiswerkbegeleiding aan gezinnen met kinderen die gebruik maken van ‘Deelpakket’. Tot slot werd het voorbeeld van de ‘adoptie opa en oma’ genoemd. Oudere mensen konden in de vakantie ‘opa en oma’ zijn voor kinderen van statushouders. Deze kinderen gaan niet op vakantie en hun biologische opa en oma wonen ver weg. De ‘adoptie opa of oma’ ging elke week iets leuks doen met het kind. Dit heeft heel positief uitgepakt en werkt tevens aan een positieve beeldvorming rond statushouders. Deze alinea staat in verleden tijd maar wordt ook dit jaar voortgezet dacht ik.

 

De Participatieraad bespreekt binnenkort op welke wijze zij aan de slag gaan met de tips en adviezen die gegeven zijn. De gemeente Dalfsen doet veel maar er is ook het één en ander te verbeteren en daar draagt de Participatieraad graag een steentje aan bij.

 

 

 

 

 

Sociale vraagstukken in de gemeente Dalfsen: Politieke partijen en de Participatieraad bundelen hun krachten

Gaat het goed met de jeugd in Dalfsen? Doen we voldoende voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt? En waar lopen inwoners tegenaan als het gaat om het thema wonen en zorg?

Op 7 maart 2018 werden deze vragen tijdens een gezamenlijke avond van de Participatieraad met de woordvoerders Sociaal Domein van D’66, PvdA, CDA, GB en CU besproken.

 

Afstand arbeidsmarkt

Er zijn in Dalfsen veel werkgevers die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen. Dat vinden de Participatieraad en de politieke partijen een goede ontwikkeling. Helaas blijkt het in de praktijk soms lastig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit heeft diverse redenen waaronder regelgeving en privacy. De Participatieraad en de politieke partijen willen samen optrekken om verandering tot stand te brengen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten sneller aan een baan worden geholpen. De gemeente mag daarbij best meer lef tonen en buiten gebaande paden treden.

 

Jeugd

Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in de gemeente Dalfsen goed. Toch zijn er ook zo’n 400 jonge inwoners die gebruik maken van jeugdhulp. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in de jeugdhulp. In eerste instantie heeft de gemeente ingezet op continuïteit van zorg zodat kinderen en jongeren de hulp konden krijgen die nodig was. Een goede zaak, aldus de politieke partijen en de Participatieraad. Nu mag wat hen betreft meer de stap worden gemaakt naar preventie en vroeg signalering, zodat kinderen eerder worden geholpen en zware hulp kan worden voorkomen. Want ouders en kinderen zijn er bij gebaat dat er op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. We constateerden deze avond dat het thema jeugd divers en complex is. Het is een heel breed thema en betreft alle jonge inwoners van de gemeente. Er zijn verschillende uitdagingen en er is veel maatwerk nodig.

 

Wonen en zorg

Ook de opgave op het gebied van wonen en zorg in het domein wonen stonden centraal deze avond. Het gaat om diverse doelgroepen waaronder ouderen, mensen met een psychische beperking (Beschermd Wonen) en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Het aanbod is vaak versnipperd. Sommige zaken worden geregeld vanuit de WMO en andere vanuit de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Dit maakt het voor inwoners lastig om de juiste weg te vinden. Het is belangrijk dat er duidelijke, begrijpelijke informatie wordt gegeven en dat mensen weten waar ze terecht kunnen. Ondersteuning die wetten overstijgt (integrale ondersteuning) is daarbij belangrijk.

 

Positief kritisch

Zowel de politieke partijen als de Participatieraad willen positief kritisch blijven om de zaken in het sociaal domein (nog) beter te maken voor de inwoners van de gemeente Dalfsen. Samenwerking en krachten bundelen is daarbij erg belangrijk. Deze bijeenkomst zal daarom zeker een vervolg krijgen.

 

Eenvoudige uitleg over diverse wetten in het Nederlandse Zorgstelsel

Voor veel mensen is het niet altijd duidelijk waar en bij wie zij terecht kunnen als zij zorg en ondersteuning willen regelen. Met de brochure ‘De wetten zorg en ondersteuning sinds 2015 –eenvoudig verteld’ worden zij wegwijs gemaakt.

A.s. maandag vergaderen we bij de Baron van Dedemschool

A.s. maandag vergaderen we bij de Baron van Dedemschool , Emmerweg 10 7722 LH Dalfsen.

 

We gaan onder andere in gesprek over het onderwijs. Benieuwd naar onze agenda? Je kunt de  Agenda hier downloaden.

Jaarverslag 2017

De Participatieraad heeft haar jaarverslag op 1 A4 beschreven. Benieuwd naar wat wij zoal gedaan hebben? Bekijk dan snel deze korte versie. Jaarverslag 2017

 

Benieuwd naar een langere versie? Klik op de link. Jaarverslag 2017 en werkplan 2018 Participatieraad Dalfsen

Inge Batterink neemt afscheid van de Participatieraad Dalfsen

Maandagavond 22 januari 2018 heeft de Participatieraad Dalfsen de Participatieraad) sprak haar in lovende woorden toe.

Inge was al lid van de WMO-raad die in 2015 is opgegaan in de Participatieraad en daarmee heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de continuïteit en opstart van de Participatieraad.

Inge heeft veel kennis van het Sociaal Domein en vindt het belangrijk dat inwoners betrokken worden bij het beleid. Inwoners worden steeds meer verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen welzijn. Inge zette zich binnen de Participatieraad graag in voor inwoners die extra zorg en ondersteuning nodig hebben.
De participatieraad signaleert ontwikkelingen, knelpunten en kansen die er zijn om het sociaal beleid van de gemeente Dalfsen te verbeteren en geeft het College van B&W daarover gevraagd en ongevraagd advies. Inge heeft zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme en betrokkenheid ingezet voor deze taak. Met veel dank heeft de Participatieraad afscheid van haar genomen.