Roep om regie op communicatie binnen het sociaal domein

Binnen het sociaal domein van Dalfsen is iedereen van goede wil. Er is geen ruzieachtige sfeer en ook politiek zijn er geen enorme tegenstellingen. Veel klachten en kritiek op de uitvoering van de hulpverlening krijgen we ook niet te horen. Dus we mogen best tevreden zijn en ook wel trots op onze Dalfser manier van samen wonen en leven.

Het sociaal domein is erg breed. We gebruiken deze term voor alle sectoren die te maken hebben met de sociale kant van het gemeentelijke beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering. Hierin zijn heel wat spelers actief, ook in Dalfsen; denk aan huisartsen, fysiotherapeuten, brandweer, leerwerkcentrum, zorgboerderijen, vluchtelingenwerk, jongerenwerk, SAAM, basisonderwijs. Maar ook in georganiseerd vrijwilligerswerk in verenigingsverband en in kerken. En laten we onze mantelzorgers niet vergeten, deze groep wordt steeds groter en belangrijker.

De participatieraad voert veel gesprekken bij allerlei groepen en instanties. En dan horen we bijna overal de roep om betere communicatie, zowel onderling tussen de hulpverleners als richting de burgers. We denken dat daar nog flink wat winst is te behalen. En daarin zien we een grote rol weggelegd voor de gemeente. Het gemeentehuis zou veel meer de regie moeten hebben op deze communicatie. Leg verbinding tussen de verschillende vormen van hulpverlening, laat men aan elkaar vertellen wat en hoe men doet. Er kan nog zoveel van elkaar geleerd worden zonder in de concurrentie te gaan. Daarom moet het gemeentehuis die regiefunctie ook nemen. Er is zoveel talent in Dalfsen, zet die sterke talenten op een efficiënte en effectieve manier in. Daar zijn de burgers bij gebaat.

Er is in mei de AVG-wetgeving rondom persoonsgegevens en privacy van kracht geworden. Je mag niet zomaar een naam doorgeven van iemand waarvan jij denkt dat hij/zij hulp nodig heeft. Natuurlijk niet, helemaal mee eens, maar we zien wel dat er daardoor mensen tussen wal en schip raken. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van deze wetgeving. We roepen alle betrokkenen op niet al te sterk de letter van de wet te hanteren, maar meer naar de geest van deze wetgeving te handelen.

Namens de Participatieraad Dalfsen,

Bernhard Jonker

Participatieraad Dalfsen. Wat bracht het jaar 2017?

De Participatieraad bestaat nu drie jaar en bestaat uit vijftien actieve en betrokken vrijwilligers uit alle kernen van de gemeente. Wij adviseren de gemeente over het sociaal beleid in Dalfsen. In 2017 hebben we elf adviezen uitgebracht over zeer verschillende thema’s. Ik noem u er enkele:

De waardering van de vele vrijwilligers. Het  burgerinitiatief zorg-café voor mantelzorgers en zorgvragers in de Trefkoele. Het plan ‘Thuis in Dalfsen’ dat gaat over hoe wij nieuwkomers goed kunnen laten integreren. Dalfsen heeft daar recent een mooie award voor ontvangen van Vluchtelingenwerk Nederland. Maar ook adviseerden wij over de inkoop van specialistische jeugdhulp voor jongeren en gezinnen voor goede ondersteuning en hulp.

Ook over het belangrijke thema kind en armoede hebben wij meegedacht met de totstandkoming van het beleid ‘Iedereen doet mee 0 tot 18’. Hoe kunnen alle kinderen, ook waarvan de gezinnen het financieel niet breed hebben, toch meedoen met activiteiten die hen helpen met ontwikkelen en opgroeien? En we hebben meegedacht met het beleid voor het hele jonge kind van 0 tot 4 jaar. Dat ging over peuteropvang en vroegschoolse educatie en hoe ouders daar onder andere bij betrokken worden.

 

Voor 2018 wil de Participatieraad nog meer met inwoners en organisaties in gesprek gaan. Een fijne start is al gemaakt met een gesprek met de cliëntenraad van zorgcentrum Rosengaerde in Dalfsen en de Baron van Dedemschool in Hoonhorst.

 

Op de site www.participatieraaddalfsen.nl kunt u alles uitgebreid nalezen. Onze vergaderingen zijn steeds op locaties in de buurt. Op 7 maart praten we in De Overkant in Dalfsen met verschillende politieke partijen over hun plannen met het sociale beleid. U bent van harte welkom om mee te denken en mee te praten!

Dalfsen heeft veel bruggenbouwers!

Eén jaar geleden schreef ik over mijn gesprek met drie statushouders (nieuwkomers) in Nieuwleusen met als doel om niet over ze te spreken maar vooral mét ze. Dat is ook onze opdracht als Participatieraad: signalen uit de samenleving ophalen en die vertalen in een advies naar de gemeente Dalfsen. En dat doe je door met inwoners in gesprek te gaan en te luisteren naar hun verhalen.

Sinds de zomer van 2016 is er op het gebied van integratie en nieuwkomers in Dalfsen veel gebeurd. Er is gesproken met inwoners,  statushouders, vrijwilligers en medewerkers die professioneel betrokken zijn bij de integratie. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’ waarin de ambities verwoord zijn om het met elkaar samenleven in onze gemeente fijn te laten worden en zijn. Uitgaan van talenten van onze nieuwkomers helpt daarbij evenals hen zelf betrekken bij hun integratie. En deze tips werden gewoon geoogst door met mensen zelf te praten.

Als Participatieraad wilden we ook invulling geven aan integratie. Ghassan Alhariri uit Syrie en nu drie jaar in Nieuwleusen heeft bij ons een taalstage gelopen. Om zijn spreektaal te verbeteren, zijn netwerk uit te breiden en een opstapje te zijn voor een echte baan. Inderdaad, hij was één van de deelnemers bij dat zaterdagmorgengesprek in 2016. En sinds een maand is hij nu als bruggenbouwer actief onder de vleugels van Saam Welzijn om letterlijk een brug te zijn tussen de nieuwkomers en de mensen van hier. Zijn motto is: ‘je moet zelf in contact gaan met de mensen van hier en begrip tonen voor elkaar”. En met zijn inbreng wordt de Participatieraad weer gevoed om de gemeente te kunnen adviseren over de integratie van nieuwkomers.

Ghassan is maar één voorbeeld van zo’n bruggenbouwer, maar in Dalfsen zijn heel veel bruggenbouwers. Zij doen allemaal hun best alle inwoners mee te laten participeren op een wijze die bij ieders talent past. Of het nu gaat om nieuwkomers of ‘echte’ Dalfsenaren, mantelzorgers en vrijwilligers of mensen die zorg/ondersteuning ontvangen en ouderen of jongeren. Wij gaan actief op zoek naar die bruggenbouwers maar u kunt ons ook vinden op de nieuwe website: www.participatieraaddalfsen.nl.

Xanter Wilhelm, voorzitter Participatieraad Dalfsen

 

 

Als op vakantie gaan niet vanzelfsprekend is…

De zomervakantie is in volle gang, ook in Dalfsen hebben de kinderen vrij van school. Voor veel mensen de tijd om een andere plek op te zoeken, er eens lekker op uit te trekken en tot rust te komen. “Waar gaan jullie naar toe?” is nu een veelgestelde vraag. Helaas ook een vraag die niet door iedereen te beantwoorden is en misschien ook wel schaamte oproept. Een steeds grotere groep kinderen in Nederland leeft in armoede. En tja, op vakantie gaan is dan niet zo vanzelfsprekend.

De participatieraad van Dalfsen verdiept zich in het thema kinderen in armoede om zo de gemeente goed te kunnen adviseren. Het blijkt lastig om zicht te krijgen op wat gezinnen die in armoede leven nodig hebben. Misschien ook wel logisch. Het lijkt niet iets te zijn waar je mee te koop loopt. Uit de gesprekken die wij hebben blijkt het taboe op armoede nog groot. Soms is armoede zichtbaar, maar ook van verborgen armoede is vaak sprake. Weet je van je buren hoe het er voor staat? Heb je zicht op eventuele hulp die nodig is. Durf je er naar te vragen?

Oprechte interesse en nieuwsgierigheid in de mensen om je heen is belangrijk. Wil je iemand echt leren kennen dan moet je durven vragen. Het vellen van een oordeel is niet zo moeilijk, dat kunnen we allemaal. Maar oprecht luisteren, meevoelen en een verbinding aangaan is veel lastiger. Maar o zo nodig in een tijd waarin alles snel gaat en we worden geleefd door een lange lijst van af te vinken taken. Wij als participatieraad willen graag de verbinding aangaan en u leren kennen. Wilt u met ons praten over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen via info@participatieraaddalfsen.nl.

Namens de participatieraad,
Ariana Smallegoor

Voelen de jeugdige nieuwkomers zich Thuis in Dalfsen? 

“Thuis in Dalfsen”, zo luidt de titel van het plan van aanpak van de gemeente Dalfsen voor de integratie van nieuwkomers. Wat kunnen de gemeente Dalfsen, organisaties en inwoners doen om nieuwkomers zich zo snel mogelijk thuis te laten voelen? En wat kunnen nieuwkomers zelf doen om zich snel thuis te voelen?

 

Wat de Participatieraad in elk geval belangrijk vindt is om mét deze mensen te praten en niet óver hen.

 

In de gemeente Dalfsen is het aandeel van jonge gezinnen in de toestroom van vergunninghouders relatief groot. Dit betekent dat er zich onder de nieuwkomers veel kinderen bevinden. Kinderen die soms getraumatiseerd zijn en wellicht de taal nog niet goed spreken.

Voelen zij zich tot nu toe thuis in Dalfsen? Hoe verloopt hun integratie tot nu toe? Hebben zij een netwerk waar zij op terug kunnen vallen? Welke rol speelt de school in dat proces? Dit zijn vragen waarover de Participatieraad in gesprek gaat met deze (jeugdige) nieuwkomers.

 

Vanaf mei 2017 loopt Ghassan Alhariri een taalstage bij de Participatieraad. Hij is met zijn gezin gevlucht uit Syrië en woont sinds 2014 in Nieuwleusen. Hij zet zich in om mee te doen en mee te komen in onze gemeenschap. Ondanks dat we soms zoeken naar de juiste woorden en elkaar niet altijd begrijpen hebben we er alle vertrouwen in dat hij een geweldige schakel kan zijn tussen de ‘allochtone en autochtone’ Nederlanders.

 

Mocht u mee willen praten over dit onderwerp neem dan contact met ons op via info@participatieraaddalfsen.nl

Rianne Zwep

Werkgroep Jeugd

Keuzevrijheid bij zorg en ondersteuning: ZIN (Zorg in natura) of PGB (Persoonsgebonden budget)?

Het blijkt dat inwoners die te maken hebben of krijgen met Zin of PGB vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om een goede eigen keuze te maken die past bij je eigen situatie. Op 12 september 2016 organiseerde de participatieraad een inspaak/voorlichtingsavond over de keuze die je als burger kunt maken tussen Zin of Pgb.

 

Het is ingewikkeld allemaal. Want: de zorg en ondersteuning wordt betaald uit verschillende wetten.

De gemeente is verantwoordelijk  voor o.a. ambulante begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassing en hulpmiddelen. De Zorgverzekering is verantwoordelijk voor o.a. langdurige verzorging en verpleging. De meeste zorg en ondersteuning aan jongeren valt onder de Jeugdwet.

In de wet staat dat alle burgers recht hebben om te kiezen voor Zin of Pgb met als uitgangspunt eigen regie en eigen kracht.

Tijdens de uitleg stelden de inwoners veel vragen over de voor- en nadelen van de keuze voor Zin of Pgb. De keuze is soms lastig te maken maar men kan een beroep doen op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Samen kan gekeken worden wat er nodig is en welke ondersteuning daarbij past.

 

Deze avond maakte duidelijk dat informatie door de gemeente van groot belang is. De Participatieraad zal de gemeente erop wijzen hoe belangrijk het is dat de keuzemogelijkheden bij keukentafelgesprekken duidelijk aan de orde komen en dat men bij die gesprekken recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. En dat maatwerk voor iedereen die afhankelijk is van zorg en ondersteuning het uitgangspunt dient te zijn.

De uitleg en discussie op deze avond werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Belangrijk voor ons als participatieraad is dat we de signalen horen en daarover een advies

kunnen geven aan de gemeente.

 

Namens de participatieraad Dalfsen

Diny Laarman.

Statushouders: niet over hen spreken, maar mét ze praten!

Zaterdagmorgen 9 juli. Ik vertrek naar De Schakel in Nieuwleusen waar ik onder leiding van SMON-welzijn, een consulent jeugd van de gemeente en een collega-vrijwilliger een aantal statushouders ga ontmoeten. Als lid van de Participatieraad wil ik mijn licht eens bij hen opsteken. Naar hen luisteren hoe het hen hier gaat. Het woord inburgeren hoor ik vaak. Voelen ze zich hier (al) thuis? Hebben ze wel van Wilders gehoord? Wat kunnen wij van hen leren?
Zo maar een paar vragen die mij tijdens de autorit naar Nieuwleusen te binnen schieten. De Participatieraad adviseert de gemeente over allerlei thema’s in het sociale domein. Van jeugd, ouderen, mensen zonder werk en ook de statushouders, de groep nieuwe inwoners van Dalfsen!
We maken met elkaar kennis. Een jonge man uit het zuiden van Syrië, hotelmanager, woont al twee jaar in Nieuwleusen met zijn gezin. Hij heeft zich verdiept in de geschiedenis van Nederland en weet dus van WO II. Hij begrijpt het Nederlands redelijk maar we communiceren vooral in het Engels. Zijn motto is: ‘je moet zelf in contact gaan met de mensen van hier en begrip tonen voor elkaar”.
Dan een jonge vrouw uit Aleppo, zij woont met haar gezin in Lemelerveld. Haar ouders wonen nog in Aleppo. Ja, er is de angst en zorg voor hen. Maar ze zegt: “We moeten als gezin het leven nu hier maken”. Ze is sterk gefocust op het leren van de Nederlandse taal en we complimenteren haar met haar goede taalvaardigheid. Ze wil later een opleiding volgen.
Tot slot een jonge vrouw uit Somalië. Ze woont met haar drie kinderen in Nieuwleusen. Ze is blij met alle hulp die zij ontvangt van de gemeenschap en buurt: samen boodschappen doen, een taalmaatje van Vluchtelingenwerk, de school in Zwolle. Ze is een echte doorzetter en wil straks verder studeren. Ook zij blikt niet terug maar kijkt vooruit: haar toekomst is immers hier.
Het gesprek gaat verder over hun inburgering en wat er (nog) beter kan. Zomaar wat tips: “Plaats niet alle vluchtelingen in een zelfde vakje, want we zijn net zo verschillend als jullie. Taal is de basis van communicatie, besteed daar als gemeente nog meer tijd aan. Werkervaring, stage of dagbesteding tijdens inburgering is enorm belangrijk om de taal actief te leren spreken en je te durven uiten. Ook willen wij ons inzetten om de culturele verschillen (die er zijn) te helpen overbruggen of begrijpen”.
Het gesprek gaat van de hak op de tak, zoals dat gaat als je in elkaar geïnteresseerd bent. We communiceren afwisselend in het Nederlands, Engels en zij onderling in het Arabisch en ook af toe met handen en voeten. De ontmoeting van zaterdag was een eerste stap op weg naar meer contact met elkaar. Naar meer samenwerking en integratie over en weer in de verschillende kernen van Dalfsen. Met hen praten levert na één gesprekje al zoveel op! En met deze tips kan de Participatieraad de gemeente adviseren voor het maken van goed beleid om ook de nieuwe groep Statushouders de komende tijd een goed thuis te bieden in Dalfsen.
Namens de Participatieraad Dalfsen, Xanter Wilhelm, voorzitter