Adviezen B&W

Adviezen 2021

Toggle Content goes here

Nog geen adviezen aanwezig

Toggle Content goes here

Adviezen 2020

19-02-2020 Advies Inclusie

11-03-2020 Advies Leerlingenvervoer

Adviezen 2019

30-01-2019 Advies Transformatie sociaal domein in uitvoering

De Participatieraad juicht het toe om dit beleidsplan, die gaat over houding, het doen en concreet voor inwoners van betekenis zijn, overkoepelend te laten zijn voor alle (afzonderlijke) andere beleidsnota’s in het sociaal domein. En daarmee zoveel mogelijk te voorzien in een integrale aanpak waar maatwerk en echt aansluiten bij de inwoners het credo is.Link advies: Advies Transformatie sdiu, PRD, 30-01-2019

06-03-2019 Advies afstand tot de Arbeidsmarkt 2019-2023

Om tot dit advies te komen heeft de Participatieraad (PRD) o.a. gesprekken gevoerd met burgers, werkbezoeken afgelegd bij diverse (re-integratie) bedrijven, gesproken met organisaties en met loopbaanbegeleiders. Verder zijn er huiskamergesprekken gevoerd in diverse kernen. Uit al deze gesprekken is naar voren gekomen dat er in algemene zin tevredenheid is over het gevoerde beleid voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. De PRD is daarmee positief over het beleid dat uit deze nota naar voren komt.Link advies: Advies beleidsnota ‘Afstand tot de arbeidsmarkt 06-03-2019.’Link reactie gemeente Dalfsen: Reactie op advies PRD Armoede en Schulden

27-03-2019 Beleidsplan bewegen en sporten

17-07-2019 Advies Wonen Welzijn Zorg

12-08-2019 Aanbevelingsbrief werkwijze profielen jeugdhulp

10-09-2019 Advies collectieve ziektekostenverzekering minima

16-09-2019 Evaluatie- en adviesrapport "Preventief gezondheidsbeleid kerngezond Dalfsen

Adviezen 2018

13-09-2018 regionaal advies PGB als volwaardig alternatief voor beschermd wonen in natura

23-11-2018 advies beleidsnota Armoede en Schulden 2019-2022

Adviezen 2017

2017-05 Specialistische jeugdhulp

Op 20-04-2017 zijn een aantal leden van adviesraden uit de regio bijeen geweest om een advies te formuleren over de Inkoopstrategie specialistische jeugdhulp Regio IJsselland. 16.-Advies-Inkoopstrategie-spec.-jh-mei-2017.pdf (383 downloads) Link reactie gemeente Dalfsen: Reactie van de gemeente.

2017-07 Re-integratie

2017-10 Kinderen en jongeren doen mee!

Een advies over een nieuwe integrale regeling  voor  kinderen en jongeren in de gemeente Dalfsen tussen 2018 en 2021Link advies: Advies iedereen doet meeLink reactie gemeente Dalfsen: Reactie van de gemeente

2017-11 Dichter bij de kern

Een advies over de veranderingen (transformatie) binnen de gemeente betreffende het sociaal domein.Link advies: Advies Dichter bij de KernLink reactie gemeente Dalfsen: Reactie van de gemeente

2017-11 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018

Een advies dat jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning combineert. Eén van de onderwerpen is de mantelzorgwaardering.Link advies: Advies verordening Wmo en jeugd

2017-12 Advies beleidskader Peuteropvang & Voor- en Vroegschoolse Educatie

Advies over het beleidskader waarin de uitvoeringsafspraken voor Peuteropvang & Voor- en Vroegschoolse Educatie zijn uitgewerkt.Link advies: AdviesLink reactie: Reactie


Link: Jaarverslag 2017 en werkplan 2018 Participatieraad Dalfsen


Oktober 2016

Juli 2016

Juni 2016

Mei 2016

Maart 2016

Januari 2016


September 2015

Juni 2015

Toggle 1

Toggle 2