adviezen aan B&W

2019: 
Januari:

De Participatieraad juicht het toe om dit beleidsplan, die gaat over houding, het doen en concreet voor inwoners van betekenis zijn, overkoepelend te laten zijn voor alle (afzonderlijke) andere beleidsnota’s in het sociaal domein. En daarmee zoveel mogelijk te voorzien in een integrale aanpak waar maatwerk en echt aansluiten bij de inwoners het credo is.

Maart:

 • Advies afstand tot de Arbeidsmarkt 2019-2023- Advies beleidsnota ‘Afstand tot de arbeidsmarkt 06-03-2019.’
  Om tot dit advies te komen heeft de Participatieraad (PRD) o.a. gesprekken gevoerd met burgers, werkbezoeken afgelegd bij diverse (re-integratie) bedrijven, gesproken met organisaties en met loopbaanbegeleiders. Verder zijn er huiskamergesprekken gevoerd in diverse kernen. Uit al deze gesprekken is naar voren gekomen dat er in algemene zin tevredenheid is over het gevoerde beleid voor inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt. De PRD is daarmee positief over het beleid dat uit deze nota naar voren komt. Via de blauwe link kunt u de reactie lezen van de Gemeente Dalfsen op dit advies- Reactie op advies PRD Armoede en Schulden

2017

Jaarverslag 2017 en werkplan 2018 Participatieraad Dalfsen

Januari:

Februari:

Maart:

Mei:

 • Specialistische jeugdhulp
  Op 20-04-2017 zijn een aantal leden van adviesraden uit de regio bijeen geweest om een advies te formuleren over de Inkoopstrategie specialistische jeugdhulp Regio IJsselland. Ons advies treft u hierbij aan. Lees hier ook de reactie van de gemeente.

Juli:

Re-integratie

oktober

november

 • Dichter bij de kern: een advies over de veranderingen (transformatie) binnen de gemeente betreffende het sociaal domein. Advies Dichter bij de Kern  (reactie gemeente )
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2018 een advies dat jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning combineert. Eén van de onderwerpen is de mantelzorgwaardering.  Advies verordening Wmo en jeugd

december

 • Advies over het beleidskader waarin de uitvoeringsafspraken voor Peuteropvang & Voor- en Vroegschoolse
  Educatie zijn uitgewerkt. Advies en reactie.

 

 

 

2016

Januari:

Maart:

Mei:

Juni:

Juli:

Oktober:

2015

Juni:

September: