Gelijk = Gelijk

Op 29 november 2017 vond het eerste Nationale Congres Gelijk = Gelijk plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Dit evenement is georganiseerd om onder de aandacht te brengen dat er in Nederland een belangrijk verdrag in werking is getreden. En dat we dit verdrag van woorden in daden moeten omzetten. Het gaat uiteraard om het  verdrag voor de rechten van mensen met een chronische ziekte of beperking van de Verenigde Naties. Het congres is bedoeld om Gemeenten te inspireren om er mee aan de slag te gaan eventueel samen met VN-ambassadeurs.

De Participatieraad Dalfsen was erbij omdat we het belangrijk vinden dat iedereen gelijk behandeld moet worden en we graag zien dat het VN verdrag in praktijk wordt gebracht. 

De Participatieraad Dalfsen zoekt enthousiaste leden!

De Participatieraad Dalfsen bestaat uit 16 betrokken inwoners, die zich inzetten om ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente aansluit bij wat mensen nodig hebben op het gebied van welzijn, zorg, jeugdhulp, werk, inkomen, wonen, participatie en leefbaarheid. Ze geeft daarover advies aan het College van burgemeester en wethouders. De Participatieraad bestaat sinds 2015.De Participatieraad denkt mee over zaken die anders kunnen, en gaat in gesprek met inwoners over de gevolgen van het gemeentelijk beleid in hun dagelijks leven. Zo willen we meewerken aan een samenleving waarin iedereen gehoord wordt en iedereen er toe doet.

 

Vanwege het vertrek van enkele leden zijn wij op zoek naar nieuwe leden: enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een netwerk in de Dalfser samenleving en een brede belangstelling voor maatschappelijke vraagstukken.

 

Wie zoeken wij?

  • U bent een betrokken inwoner van Dalfsen.
  • U denkt vanuit cliënt- en inwonersperspectief met als insteek hoe gemeentelijk beleid uitpakt voor de inwoners van Dalfsen.
  • U heeft affiniteit met één of meer van de hierboven genoemde aandachtsgebieden.
  • U kunt goed luisteren, constructief meedenken en u respecteert de inbreng van anderen.
  • U kunt vanuit een helicopterview gemeentelijk beleid van commentaar voorzien.
  • U heeft geen werkrelatie of belangen die strijdig zijn met de Participatieraad.

 

Wat bieden wij?

U deel uitmaken van een groep van zestien betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor de inwoners van Dalfsen.

  • U ontvangt professionele ondersteuning zodat de Participatieraad zijn werk goed kan doen;
  • U kunt gebruik maken van deskundigheidsbevordering;
  • U ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 210,- per kwartaal.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Xanter Wilhelm, voorzitter Participatieraad. Telefoonnummer (06-51 52 31 95)  of via e-mail xanter@rohda.nu of met het secretariaat van de Participatieraad via Anne Wil Lensen op telefoonnummer 074 – 250 01 55 of via de mail: info@participatieraaddalfsen.nl.

 

Reactie

Heeft u belangstelling om deel uit te gaan maken van de Participatieraad? Stuur dan voor 1 januari uw motivatie en CV naar info@participatieraaddalfsen.nl. In uw brief lezen we graag waarom u deel wilt uitmaken van de Participatieraad.

Dalfsen heeft veel bruggenbouwers!

Eén jaar geleden schreef ik over mijn gesprek met drie statushouders (nieuwkomers) in Nieuwleusen met als doel om niet over ze te spreken maar vooral mét ze. Dat is ook onze opdracht als Participatieraad: signalen uit de samenleving ophalen en die vertalen in een advies naar de gemeente Dalfsen. En dat doe je door met inwoners in gesprek te gaan en te luisteren naar hun verhalen.

Sinds de zomer van 2016 is er op het gebied van integratie en nieuwkomers in Dalfsen veel gebeurd. Er is gesproken met inwoners,  statushouders, vrijwilligers en medewerkers die professioneel betrokken zijn bij de integratie. Dat heeft geleid tot een plan van aanpak ‘Thuis in Dalfsen’ waarin de ambities verwoord zijn om het met elkaar samenleven in onze gemeente fijn te laten worden en zijn. Uitgaan van talenten van onze nieuwkomers helpt daarbij evenals hen zelf betrekken bij hun integratie. En deze tips werden gewoon geoogst door met mensen zelf te praten.

Als Participatieraad wilden we ook invulling geven aan integratie. Ghassan Alhariri uit Syrie en nu drie jaar in Nieuwleusen heeft bij ons een taalstage gelopen. Om zijn spreektaal te verbeteren, zijn netwerk uit te breiden en een opstapje te zijn voor een echte baan. Inderdaad, hij was één van de deelnemers bij dat zaterdagmorgengesprek in 2016. En sinds een maand is hij nu als bruggenbouwer actief onder de vleugels van Saam Welzijn om letterlijk een brug te zijn tussen de nieuwkomers en de mensen van hier. Zijn motto is: ‘je moet zelf in contact gaan met de mensen van hier en begrip tonen voor elkaar”. En met zijn inbreng wordt de Participatieraad weer gevoed om de gemeente te kunnen adviseren over de integratie van nieuwkomers.

Ghassan is maar één voorbeeld van zo’n bruggenbouwer, maar in Dalfsen zijn heel veel bruggenbouwers. Zij doen allemaal hun best alle inwoners mee te laten participeren op een wijze die bij ieders talent past. Of het nu gaat om nieuwkomers of ‘echte’ Dalfsenaren, mantelzorgers en vrijwilligers of mensen die zorg/ondersteuning ontvangen en ouderen of jongeren. Wij gaan actief op zoek naar die bruggenbouwers maar u kunt ons ook vinden op de nieuwe website: www.participatieraaddalfsen.nl.

Xanter Wilhelm, voorzitter Participatieraad Dalfsen

 

 

Participatieraad Zwolle organiseerde meet en greet

Participatieraad Zwolle organiseerde een ontmoeting tussen cliënten- en patiëntenraden die in Zwolle actief zijn. Doel was elkaar te leren kennen, zodat partijen elkaar kunnen vinden en kunnen informeren over welke behoefte er is aan zorg, ondersteuning en hulp voor inwoners van Zwolle die dat nodig hebben.

De meet&greet vond plaats op 20 november. Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet, WMO en Participatiewet zijn gemeenten verantwoordelijk voor veel vormen van zorg, hulp en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben. Denk hierbij aan regelingen voor vervoer en dagbesteding. Voor aanvraag van huishoudelijke hulp, ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor ouderen. Over al deze vormen van ondersteuning maakt de gemeente Zwolle beleid en uitvoeringsregels die uiteindelijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Tussen beleid opstellen en vaststellen, functioneert de Participatieraad Zwolle. Zij geeft burgemeester en wethouders van Zwolle gevraagd en ongevraagd advies vanuit het perspectief van inwoners. Dat betekent dat de leden van de Participatieraad goed voeling moeten houden met de samenleving, met inwoners om te weten wat zíj willen. Zo maar een paar vragen: Wat hebben mantelzorgers nodig? Hoe kan hulp geregeld worden voor ouderen? Zijn teksten duidelijk geschreven? Is er voor een voorziening een eigen bijdrage vereist? Deze meet&greet was voor de Participatieraad Zwolle ook een manier om te weten te komen wat er leeft onder inwoners als het gaat om zorg en ondersteuning.

Komende vergadering in Lemelerveld

A.s. maandag vergadert de Participatieraad in Lemelerveld. Iedereen is van harte welkom. We gaan o.a. in gesprek met Evelien Klunder en Karin Lautenbach (gemeente Dalfsen) over de kadernotitie transformatie sociaal domein. Meer weten? Kijk op https://participatieraaddalfsen.nl/download/4482/