Participatieraad verordening door commissie akkoord

Twee jaar na inwerkingtreding van de verordening Participatieraad gemeente Dalfsen is het functioneren van de Participatieraad en het effect op het beleid van de gemeente geëvalueerd. Uit de evaluatie Participatieraad van oktober 2016, die op 16 januari 2017 in uw raadscommissie is besproken, komt een aantal aanbevelingen naar voren, die vragen om aanpassing van de verordening.

De Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen 2017 regelt, net als de Verordening Participatieraad gemeente Dalfsen, de wettelijk voorgeschreven cliëntenparticipatie.

Het sociaal domein is erg breed. In overleg met de Participatieraad geeft de gemeente jaarlijks aan op welke onderdelen de Participatieraad actief betrokken wordt. Daarnaast is er ruimte voor het opstellen van een agenda vanuit de samenleving door de Participatieraad. Een en ander komt samen in het werkplan van de Participatieraad en is onderdeel van regelmatig overleg en afstemming tussen Participatieraad en gemeente. Alle aanbevelingen uit de evaluatie zijn opgenomen in het Uitvoeringsplan Evaluatie Participatieraad. Dit plan bevat tevens een bijlage met een overzicht van de besluitvormingsonderwerpen waarbij de Participatieraad wordt betrokken.

Het aantal leden wordt teruggebracht van 20 naar maximaal 15 (artikel 4) Bij aanvang is gekozen voor 20 leden, een ruime start om te kijken hoe het gaat. De afgelopen periode heeft de Participatieraad gewerkt met een aantal van 15 leden. Gebleken is dat dit aantal zorgt voor een goede afspiegeling vanuit diverse achtergronden en toch efficiënt vergaderen, ook als niet altijd iedereen aanwezig is. Dit aantal van 15 kan daarmee worden vastgelegd als maximaal aantal leden.

Voorheen werden de leden benoemd door het college. Nu is het voorstel om de leden door de Participatieraad zelf te benoemen. Daarmee is er voor het college geen zicht op welke leden zitting hebben in de Participatieraad. De kwaliteit van de leden kan echter worden geborgd doordat de leden worden gekozen op basis van het in artikel 4, derde lid van de verordening opgenomen competentieprofiel.

De gemeenteraad moet de verordening vaststellen. Daarna wordt de Participatieraad op de hoogte gesteld van het besluit. De verordening wordt geplaatst op de website van de gemeente.

 

Algemeen is de raad van mening dat de participatieraad haar dienst heeft bewezen en vinden het voorstel van het college een goed voorstel. Voor het volledig voorstel zie risdalfsen.nl