Brainstormavond beter integreren

De media heeft het al veel over integratie van nieuwkomers gehad. Het televisieprogramma De Nieuwe Maan, een wekelijks actualiteiten talkshow van de NTR, maakte een item over de eerste integratie-brainstormavond in Nieuwleusen:

http://denieuwemaan.ntr.nl/category/poldernomaden/ (eerste filmpje)

Wil jij zelf ook meedenken en brainstormen over een prettige en leefbare woonomgeving creëren waarin nieuwkomers zo goed mogelijk kunnen integreren?
Kom woensdagavond 30 november naar de Trefkoele+ in Dalfsen. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.

Tijdens de avond wordt een korte documentaire getoond waarin u door een aantal persoonlijke verhalen beeld krijgt van ervaringen van nieuwkomers. Ook geeft Vluchtelingenwerk een korte presentatie over het proces na vestiging in de gemeente. Daarna wordt in kleine groepen gebrainstormd over het thema integratie.

Aanmelden wordt op prijs gesteld! Dit kan nog steeds door een mail te sturen naar integratie@dalfsen.nl.

Bron gemeente Dalfsen

Keuzevrijheid bij zorg en ondersteuning: ZIN (Zorg in natura) of PGB (Persoonsgebonden budget)?

Het blijkt dat inwoners die te maken hebben of krijgen met Zin of PGB vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn om een goede eigen keuze te maken die past bij je eigen situatie. Op 12 september 2016 organiseerde de participatieraad een inspaak/voorlichtingsavond over de keuze die je als burger kunt maken tussen Zin of Pgb.

 

Het is ingewikkeld allemaal. Want: de zorg en ondersteuning wordt betaald uit verschillende wetten.

De gemeente is verantwoordelijk  voor o.a. ambulante begeleiding, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, woningaanpassing en hulpmiddelen. De Zorgverzekering is verantwoordelijk voor o.a. langdurige verzorging en verpleging. De meeste zorg en ondersteuning aan jongeren valt onder de Jeugdwet.

In de wet staat dat alle burgers recht hebben om te kiezen voor Zin of Pgb met als uitgangspunt eigen regie en eigen kracht.

Tijdens de uitleg stelden de inwoners veel vragen over de voor- en nadelen van de keuze voor Zin of Pgb. De keuze is soms lastig te maken maar men kan een beroep doen op gratis onafhankelijke cliëntondersteuning. Samen kan gekeken worden wat er nodig is en welke ondersteuning daarbij past.

 

Deze avond maakte duidelijk dat informatie door de gemeente van groot belang is. De Participatieraad zal de gemeente erop wijzen hoe belangrijk het is dat de keuzemogelijkheden bij keukentafelgesprekken duidelijk aan de orde komen en dat men bij die gesprekken recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. En dat maatwerk voor iedereen die afhankelijk is van zorg en ondersteuning het uitgangspunt dient te zijn.

De uitleg en discussie op deze avond werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Belangrijk voor ons als participatieraad is dat we de signalen horen en daarover een advies

kunnen geven aan de gemeente.

 

Namens de participatieraad Dalfsen

Diny Laarman.