Inspraak en inzage nota Hulp bij het Huishouden 2017-2018

Op 19 juli 2016 is de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden 2017-2018 vastgesteld.

De Participatieraad heeft voorafgaande hieraan, informatiebijeenkomsten voor burgers georganiseerd. Inwoners gingen met leden van de Participatieraad in gesprek over huishoudelijke hulp. De signalen die tijdens deze bijeenkomsten naar voren kwamen zijn teruggekoppeld aan de gemeente.

De nota huishoudelijke hulp is nu vastgesteld.
Na vaststelling door het college van burgemeester en wethouders moet deze nota twee weken ter inzage en inspraak worden voorgelegd aan de inwoners en betrokken organisaties uit de gemeente Dalfsen. Op deze manier krijgen zij de gelegenheid om te reageren op deze nota van de gemeente Dalfsen. Een inspraak reactie kan kritisch, maar ook ondersteunend zijn. Dus ook als u het wel eens bent met het deze nota kunt u dit via een reactie aan de gemeente laten weten.
U kunt uw inspraakreactie met betrekking tot de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden 2017-2018 tot en met 9 augustus 2016 sturen via het digitaal contactformulier van de gemeente Dalfsen via www.dalfsen.nl .

Wat gebeurt er met uw reactie?
Alle reacties worden gebundeld in een inspraaknotitie. In deze notitie reageert het college van B&W op de verschillende reacties. In sommige gevallen betekent dit een wijziging of heroverweging van (delen van) de nota. De inspraaknotitie is onderdeel van de vergaderstukken die naar de gemeenteraad gaat.

Behandeling door de gemeenteraad
Na de inspraakperiode stuurt het college van B&W de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden 2017-2018 samen met de inspraaknotitie voor definitieve besluitvorming naar de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, wordt de nota inhoudelijk besproken in de raadscommissie. U kunt bij die vergadering gebruik maken van het spreekrecht voor burgers om uw mening kenbaar te maken. Alle informatie wordt door de raadscommissie gebruikt om te kunnen bepalen of de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden 2017-2018 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.
De nota continuering beleid hulp bij het Huishouden zal waarschijnlijk in september 2016 worden behandeld door de raadscommissie. Een definitieve datum wordt bekendgemaakt op de gemeentelijke pagina’s (KernPunten) in en op het raadsinformatiesysteem http://ris.dalfsen.nl

Daar vindt u ook meer informatie over het spreekrecht voor burgers https://ris.dalfsen.nl/raad/gemeentelijke-organisatie/inspreken

Heeft u vragen of opmerkingen over de nota continuering beleid Hulp bij het Huishouden2017-2018 of de bijbehorende inspraak dan kunt u deze stellen aan Evelien Klunder via het digitaal contactformulier van de gemeente op www.dalfsen.nl.

Statushouders: niet over hen spreken, maar mét ze praten!

Zaterdagmorgen 9 juli. Ik vertrek naar De Schakel in Nieuwleusen waar ik onder leiding van SMON-welzijn, een consulent jeugd van de gemeente en een collega-vrijwilliger een aantal statushouders ga ontmoeten. Als lid van de Participatieraad wil ik mijn licht eens bij hen opsteken. Naar hen luisteren hoe het hen hier gaat. Het woord inburgeren hoor ik vaak. Voelen ze zich hier (al) thuis? Hebben ze wel van Wilders gehoord? Wat kunnen wij van hen leren?
Zo maar een paar vragen die mij tijdens de autorit naar Nieuwleusen te binnen schieten. De Participatieraad adviseert de gemeente over allerlei thema’s in het sociale domein. Van jeugd, ouderen, mensen zonder werk en ook de statushouders, de groep nieuwe inwoners van Dalfsen!
We maken met elkaar kennis. Een jonge man uit het zuiden van Syrië, hotelmanager, woont al twee jaar in Nieuwleusen met zijn gezin. Hij heeft zich verdiept in de geschiedenis van Nederland en weet dus van WO II. Hij begrijpt het Nederlands redelijk maar we communiceren vooral in het Engels. Zijn motto is: ‘je moet zelf in contact gaan met de mensen van hier en begrip tonen voor elkaar”.
Dan een jonge vrouw uit Aleppo, zij woont met haar gezin in Lemelerveld. Haar ouders wonen nog in Aleppo. Ja, er is de angst en zorg voor hen. Maar ze zegt: “We moeten als gezin het leven nu hier maken”. Ze is sterk gefocust op het leren van de Nederlandse taal en we complimenteren haar met haar goede taalvaardigheid. Ze wil later een opleiding volgen.
Tot slot een jonge vrouw uit Somalië. Ze woont met haar drie kinderen in Nieuwleusen. Ze is blij met alle hulp die zij ontvangt van de gemeenschap en buurt: samen boodschappen doen, een taalmaatje van Vluchtelingenwerk, de school in Zwolle. Ze is een echte doorzetter en wil straks verder studeren. Ook zij blikt niet terug maar kijkt vooruit: haar toekomst is immers hier.
Het gesprek gaat verder over hun inburgering en wat er (nog) beter kan. Zomaar wat tips: “Plaats niet alle vluchtelingen in een zelfde vakje, want we zijn net zo verschillend als jullie. Taal is de basis van communicatie, besteed daar als gemeente nog meer tijd aan. Werkervaring, stage of dagbesteding tijdens inburgering is enorm belangrijk om de taal actief te leren spreken en je te durven uiten. Ook willen wij ons inzetten om de culturele verschillen (die er zijn) te helpen overbruggen of begrijpen”.
Het gesprek gaat van de hak op de tak, zoals dat gaat als je in elkaar geïnteresseerd bent. We communiceren afwisselend in het Nederlands, Engels en zij onderling in het Arabisch en ook af toe met handen en voeten. De ontmoeting van zaterdag was een eerste stap op weg naar meer contact met elkaar. Naar meer samenwerking en integratie over en weer in de verschillende kernen van Dalfsen. Met hen praten levert na één gesprekje al zoveel op! En met deze tips kan de Participatieraad de gemeente adviseren voor het maken van goed beleid om ook de nieuwe groep Statushouders de komende tijd een goed thuis te bieden in Dalfsen.
Namens de Participatieraad Dalfsen, Xanter Wilhelm, voorzitter